Generalforsamling 2020

Til medlemmerne af
Foreningen Furn-tech│Dansk Møbelkontrol

Aarhus den 20. november 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling i
Foreningen Furn-tech│Dansk Møbelkontrol onsdag den 09. december 2020 kl. 10.00

På grund af Corona-situationen vil den ordinære generalforsamling blive afholdt som web-møde over Microsoft TEAMS.

Vi må undtagelsesvis bede om tilmelding til den ordinære generalforsamling i år, så vi kan sikre, at deltagerne repræsentere en medlemsvirksomhed.
Tilmelding foretages til sekretariatet på mail@furn-tech.dk.

Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse.
  4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering, herunder fastsættelse af kontingent og tilvalgskontingent(er).
  5. Behandling af indkomne forslag. (Ingen forslag indkommet)
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år, 3 i ulige år) blandt foreningens medlemmer, hvoraf mindst 3 medlemmer skal være tilknyttet tilvalg 7.1 Dansk Møbelkontrol.
  7. Valg af personer, indstillet af bestyrelsen, til deltagelse i bestyrelsesarbejdet for ét år ad gangen.
  8. Valg af revisor (hvert år).
  9. Eventuelt.

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alene foreningens medlemmer; men serviceabonnenter i foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen. Der kan foruden egen stemme stemmes pr. fuldmagt for 2 medlemmer. Fuldmagtsblanketter kan rekvireres på mail@furn-tech.dk.

Link til revideret årsrapport 2019 – klik hér
Link til referat inklusive bilag – klik hér
Link til foreningens vedtægter – klik hér

Med venlig hilsen
FURN-TECH│DANSK MØBELKONTROL
Lars Andersen, formand for bestyrelsen