Vedtægter

Download som pdf – klik hér

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Furn-tech.

Foreningen har følgende binavn(e):

 • Dansk Møbelkontrol

Foreningen har hjemsted i Danmark.

§ 2 Formål

Foreningens formål er varetagelse af møbelbranchens erhvervsmæssige interesser i ind- og udland.

Foreningen skal deltage aktivt i udbredelse og udførelse af standardiserings- og miljøarbejde i samarbejde med relevante partnere/organisationer. Foreningen kan deltage aktivt i brancherelevant vidensformidling.

Foreningens hovedformål kan suppleres af delformål vedrørende tilvalg, og eventuelle delformål vil således alene vedrøre aktiviteter for medlemmer, der udover medlemskab er tilsluttet de(t) enkelte tilvalg.

Foreningen kan tilbyde medlemmer adgang til en række servicetilbud.

§ 3 Medlemskab

Som medlem kan optages enhver, der ønsker at fremme foreningens formål.

Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Andre, der ønsker at gøre brug af foreningens serviceydelser, men ikke ønsker medlemskab, kan tilsluttes foreningen som abonnenter. Abonnenter har samme adgang til serviceydelser som foreningens medlemmer, og årsabonnement, indbetalingsterminer og opkrævningsform er identisk med årskontingent, indbetalingsterminer og opkrævningsform for medlemmer.

Herudover har abonnenter ingen rettigheder eller pligter i forhold til foreningen.

§ 4 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt via foreningens hjemmeside, men kan også ske via mail eller brev til foreningens sekretariat.

Senest ved indmeldelse tilstilles vedtægterne foreningens medlemmer. Bestyrelsen tager i de enkelte tilfælde stilling til eventuel yderligere distribution af vedtægter.

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens sekretariat med 6 måneders varsel til udgangen af en kontingentperiode, hvilket vil sige 30/06 eller 31/12. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.

En virksomhed, hvis medlemskab ophører, har ikke ret til andel i foreningens eventuelle formue. Der påhviler ikke foreningen noget ansvar for eventuelle følger af medlemskabets ophør.

§ 6 Kontingent

Kontingentet fastsættes for det efterfølgende kalenderår af generalforsamlingen.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

§ 7 Tilvalg

Generelt: Medlemsvirksomheder og serviceabonnenter kan vælge at tilslutte sig ét eller flere tilvalg. Tilvalg kan have eget formål, have eget binavn, stille supplerende krav for tilslutning, have eget tillægskon-tingent m.v. Tillægskontingentet anvendes efter tilvalgets eget formål.

§ 7.1 Tilvalg – Dansk Møbelkontrol (DMK):

Tilvalgets binavn er Dansk Møbelkontrol Engelsk: Danish Furnituremakers’ Quality Control – Tysk: Dänische Gütegemeinschaft Möbel

§ 7.1.a Tilvalgets formål er:

 • At arbejde for at flest mulige danske møbler opfylder de krav, der til enhver tid er inde-holdt i Teknisk Protokol.
 • At benytte et registreret kontrolmærke, hvis anvendelse er forbeholdt virksomheder, der er tilsluttet Dansk Møbelkontrol, og ved hvis benyttelse det tilkendegives, at de i Teknisk Protokol stillede krav er opfyldt.
 • At arbejde for, at der gives møbelkøbere relevante oplysninger om de mærkede møbler og deres vedligeholdelse.
 • At udbrede kendskab til kontrolmærkets betydning.

§ 7.1.b Tilvalgets krav til tilsluttede:

Enhver møbelproducent, der er beliggende i EU, og som opfylder nedenstående betingelser, kan ansøge om tilslutning til tilvalg Dansk Møbelkontrol og dermed om ret til at anvende Dansk Møbelkontrols registrerede kontrolmærke.

 • Der skal kunne foretages virksomhedsbesøg inden for EU’s grænser.
 • Alle virksomhedens produkter skal opfylde kravene i Teknisk Protokol, dog kan dispensation gives af bestyrelsen.
 • Virksomhedens omsætning skal modsvare de omsatte produkters reelle værdi.
 • Virksomheden skal forpligte sig til at overholde de til enhver tid gældende vedtægter samt kravene i Teknisk Protokol.

Teknisk Protokol tilstilles foreningens medlemmer, der tilsluttes dette tilvalg. Bestyrelsen tager i de enkelte tilfælde stilling til eventuel yderligere distribution af Teknisk Protokol.

§ 7.1.c Tilvalgets bestemmelser om Teknisk Protokol og virksomhedsbesøg:

Teknisk Protokol: Teknisk Protokol indeholder de krav, som stilles til materialer, udførelse samt til møblernes sikkerhed, styrke og holdbarhed.

Bestyrelsen skal jævnligt sikre gennemgang af Teknisk Protokol, dels for at føre kravene á jour med den tekniske udvikling og sikre, at indholdet er på højt fagligt niveau, dels med henblik på at imødekomme eventuelle ønsker fra f.eks. tilsluttede medlemmer og aftagere, herunder forbrugere.

Virksomhedsbesøg: Bestyrelsen fastlægger omfanget og indholdet af virksomhedsbesøgene.

Virksomhedsbesøg hos tilsluttede medlemsvirksomheder har bl.a. til formål:

 • At føre tilsyn med, at kravene i Teknisk Protokol er opfyldt.
 • At yde teknisk rådgivning, bl.a. i relation til kravene i Teknisk Protokol.
 • At tilskynde virksomhederne til at gennemføre relevante prøvninger.
 • At orientere om foreningen og de ydelser, som medlemskabet indebærer.

Virksomhedsbesøgene kan være uanmeldte, men kan også aftales, således at personer med interesse i at møde konsulenterne kan være til stede.

Besøg hos underleverandører til tilsluttede medlemsvirksomheder sker kun efter aftale med medlemsvirksomheden.

Virksomhedsbesøg kan finde sted hos medlemsvirksomheder, der ikke er tilsluttet tilvalget Dansk Møbelkontrol. Samtlige omkostninger i forbindelse med disse besøg afholdes af medlemsvirksomheden.

Besøg hos disse har bl.a. til formål:

 • At yde teknisk rådgivning inden for den aftale, der foreligger mellem foreningen og virksomheden.
 • At tilskynde leverandørerne til at gennemføre relevante prøvninger.
 • At orientere om foreningen og de ydelser, som medlemskabet indebærer.

Virksomhedsbesøgene er i reglen anmeldte, således at personer med interesse i at møde konsulenterne kan være til stede.

§ 7.1.d Tilvalgets bestemmelser om kontrolmærket:

Anvendelse af det registrerede kontrolmærke sker efter nedenstående retningslinjer:

Tilsluttede medlemsvirksomheder har ret og pligt til at anbringe det registrerede kontrolmærke på ethvert møbel, de fremstiller (klæbemærke, brændemærke eller lignende). Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra denne pligt.

Tilsluttede medlemsvirksomheder har desuden ret til at anvende kontrolmærket på tryksager, i annoncer, på kartoner m.v.

Ingen andre må anvende det registrerede kontrolmærke på virksomhedens produkter, i brochurer eller lignende, og de må ikke referer til tilvalget eller binavnet Dansk Møbelkontrol.

Såfremt et medlem erfarer, at der sker eller er sket misbrug af kontrolmærket, er vedkommende forpligtet til at foretage indberetning herom til foreningens sekretariat, der herefter har pligt til at foretage det videre fornødne.

Tilvalget Dansk Møbelkontrol er pålagt et selvstændigt kontingent, der beregnes efter retningslin-jer, som vedtages på foreningens ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

For virksomheder uden for Danmarks grænser gælder, at rejseudgifter samt rejsetid skal betales særskilt for den del af rejsen, der foretages uden for Danmarks grænser. I den forbindelse regnes Færøerne og Grønland, som værende uden for Danmarks grænser.

Virksomheder, der ansøger om tilslutning til tilvalget Dansk Møbelkontrol, skal samtidig med indsendelse af ansøgning indbetale et af bestyrelsen fastsat indmeldelsesgebyr, som dækker ét virksomhedsbesøg.

Tilvalgskontingentet opkræves halvårligt bagud beregnet på grundlag af omsætningstal for perioderne 01.01 – 30.06 og 01.07 – 31.12.

Tilsluttede medlemsvirksomheder er forpligtede til inden henholdsvis den 01. marts og den 01. september at indsende oplysning om omsætning i det sidst afsluttede halvår til sekretariatet. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde kræve, at oplysningerne bekræftes af den tilsluttede medlemsvirksomheds revisor.

Såfremt en tilsluttet medlemsvirksomhed benytter en anden tilsluttet medlemsvirksomhed som leverandør af halvfabrikata, skal disse leverancer indregnes i modtagerens omsætningstal. Handelsvarer (færdige produkter) skal medregnes i producentens omsætningstal.

Såfremt det på en generalforsamling fremgår, af det fremlagte og godkendte årsregnskab, at tilvalget Dansk Møbelkontrols udgifter ikke dækkes af de for det pågældende regnskabsår fastsatte tillægskontingent, kan det manglende beløb efter generalforsamlingens vedtagelse pålignes medlemmerne i forhold til disses omsætning i det til grund liggende regnskabsår.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Tillægskontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

§ 7.1.e Tilvalgets bestemmelser om producentgaranti og reklamationer:

Der påhviler tilsluttede medlemsvirksomheder en garantiforpligtelse, idet de tilsluttede medlemsvirksomheder garanterer, at de i Teknisk Protokol stillede krav er opfyldt ved møblets fremstilling og levering, ligesom de tilsluttede medlemsvirksomheder garanterer for rigtigheden af de afgivne oplysninger om møblet.

Ved berettiget reklamation har den tilsluttede medlemsvirksomhed pligt til at foretage udbedring eller ombytning i henhold til dansk købelov.

Såfremt en reklamation skyldes tilsidesættelse af krav i Teknisk Protokol eller fejlagtige oplysninger fra den tilsluttede medlemsvirksomhed, samt hvis reklamationen ikke kan løses teknisk tilfredsstillende, har den tilsluttede medlemsvirksomhed pligt til at refundere det af den tilsluttede medlemsvirksomhed fakturerede beløb mod returnering af møblet.

Reklamationer skal indberettes til sekretariatet, med mindre reklamationen ordnes direkte mellem den tilsluttede medlemsvirksomhed og kunde til kundens tilfredshed.

Når en reklamation indberettes, skal der samtidig redegøres for, hvilke forholdsregler der er eller vil blive taget i den anledning.

Reklamationer kan indbringes til afgørelse i bestyrelsen. Hvis bestyrelsen i denne forbindelse skønner, at ekstra tilsyn eller prøvninger er påkrævet, er den tilsluttede medlemsvirksomhed forpligtet til at afholde de dermed forbundne omkostninger.

§7.1.f Tilvalgets bestemmelser om udtræden:

Tilsluttede medlemsvirksomheder kan udtræde at dette tilvalg på samme vilkår som gælder ved udmeldelse af foreningen, jf. § 5.

Ved udtræden har den tilsluttede medlemsvirksomhed pligt til med øjeblikkelig virkning at ophøre med at bruge kontrolmærket, ligesom den pågældende har pligt til at sikre, at alle henvisninger til tilslutning til tilvalget Dansk Møbelkontrol omgående ophører, også selv om dette medfører, at restoplag af tryksager eller lignende ikke kan benyttes, samt at eventuelle mærkninger af møbler må fjernes.

§ 7.2 Tilvalg – Standardisering:

§ 7.2.a Tilvalgets formål er:

 • At varetage industriens og andre interesseredes interesser inden for området møbler og inventar.
 • At samle industriens repræsentanter med henblik på at opnå den størst mulige indflydelse på standardiseringsarbejdet i DS, CEN TC 207 og ISO TC 136.
 • At koordinere industriens deltagelse i Dansk Standards udvalg for møbler og Inventar.
 • At udbrede kendskab til standardiseringsarbejdets betydning.

§ 7.2.b Tilvalgets krav til tilsluttede:
Enhver møbelproducent, der er beliggende i EU, og som opfylder nedenstående betingelser, kan ansøge om tilslutning til tilvalg Standardisering.
Virksomheder, der ansøger om tilslutning til tilvalget Standardisering, kan samtidig med indsendelse af ansøgning blive bedt om at indbetale et af bestyrelsen fastsat indmeldelsesgebyr.

For medlemsvirksomheders eller serviceabonnenters tilslutning til tilvalg Standardisering opkræves et tilvalgskontingent. Tilvalgskontingentet opkræves helårligt forud.

Såfremt det på en generalforsamling fremgår, af det fremlagte og godkendte årsregnskab, at tilvalget Standardiserings udgifter ikke dækkes af de for det pågældende regnskabsår fastsatte tillægskontingent, kan det manglende beløb efter generalforsamlingens vedtagelse pålignes de tilsluttede medlemmer.
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Tillægskontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

§7.2.c Tilvalgets bestemmelser om udtræden:
Tilsluttede medlemsvirksomheder kan udtræde at dette tilvalg på samme vilkår som gælder ved udmeldelse af foreningen, jf. § 5.

§ 7.3 Tilvalg – Møbler & miljø:

§ 7.3.a Tilvalgets formål er:

 • At varetage industriens og andre interesseredes interesser inden for området møbler og miljø.
 • At samle industriens repræsentanter med henblik på at opnå den størst mulige indflydelse på lovgivning og krav på området.
 • At medvirke til kortlægning af hvilke kemiske stoffer, der forefindes i møbler.
 • At assistere de tilsluttede virksomheder omkring udarbejdelse af dokumentation for overholdelse af gældende lovgivning og andre krav.
 • At udbrede kendskab til den nationale og internationale lovgivningen og andre krav på området.

§ 7.3.b Tilvalgets krav til tilsluttede:

Enhver møbelproducent, der er beliggende i EU, og som opfylder nedenstående betingelser, kan ansøge om tilslutning til tilvalg Møbler & miljø.

Virksomheder, der ansøger om tilslutning til tilvalget Møbler & miljø, kan samtidig med indsendelse af ansøgning blive bedt om at indbetale et af bestyrelsen fastsat indmeldelsesgebyr.

For medlemsvirksomheders eller serviceabonnenters tilslutning til tilvalg Møbler & miljø opkræves et tilvalgskontingent. Tilvalgskontingentet opkræves helårligt forud.

Såfremt det på en generalforsamling fremgår, af det fremlagte og godkendte årsregnskab, at tilvalget Møbler & miljø’s udgifter ikke dækkes af de for det pågældende regnskabsår fastsatte tillægskontingent, kan det manglende beløb efter generalforsamlingens vedtagelse pålignes de tilsluttede medlemmer.
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Tillægskontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

§7.3.c Tilvalgets bestemmelser om udtræden:

Tilsluttede medlemsvirksomheder kan udtræde at dette tilvalg på samme vilkår som gælder ved udmeldelse af foreningen, jf. § 5.

§ 8 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser eller forpligtelser vedrørende tilvalg, som medlemsvirksomheden er tilsluttet. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter. Der påhviler ikke foreningen noget ansvar for eventuelle følger af inddragelse af medlemskabet.

§ 9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og på dette tidspunkt indkomne forslag skal finde sted med mindst 2 ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmeside samt ved udsendelse pr. mail.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til sekretariatet senest 01. februar. Er der indkommet forslag, offentliggøres disse på foreningens hjemmeside sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne bekendt senest en uge før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan stemmes ved personligt fremmøde og ved fuldmagt; dog kan personlig fremmødt højst repræsentere 2 fuldmagter.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til oriente-ring, herunder fastsættelse af kontingent og tilvalgskontingent(er).

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år, 3 i ulige år) blandt foreningens medlemmer, hvoraf mindst 3 medlemmer skal være tilknyttet tilvalg 7.1 Dansk Møbelkontrol.

7. Valg af personer, indstillet af bestyrelsen, til deltagelse i bestyrelsesarbejdet for ét år ad gangen.

8. Valg af revisor (hvert år).

9. Eventuelt.

§ 11 Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 8 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13 Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen sammensættes som følger: 5 bestyrelsesmedlemmer vælges blandt foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Herudover kan bestyrelsen, til valg på den ordinære generalforsamling, indstille personer til valg til bestyrelsen, som har tilknytning til, eller særlig ekspertise inden for, ét eller flere af følgende områder:

 • Møbelindustrien eller leverandører til møbelindustrien.
 • Uddannelser inden for møbelindustrien.
 • Tekniske specialer inden for møbelindustrien.
 • Afsætning af møbler.
 • Rådgivere inden for møbelindustrien.

Fratræder et bestyrelsesmedlem i utide, kan bestyrelsen supplere sig selv med et nyt medlem fra en medlemsvirksomhed.

Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand blandt bestyrelsesmedlemmer, som er valgt blandt foreningens medlemmer.

§ 14 Regnskab

Foreningens regnskabsår er 01. januar til 31. december. Bestyrelsen skal inden den 01. marts afgive årsrapport for det foregående år til revisor. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapporten offentliggøres på foreningens hjemmeside sammen med dagsorden og eventuelle indkomne forslag sådan, at dette er medlemmerne bekendt senest en uge før generalforsamlingen.

§ 15 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en registreret eller statsautoriseret revisor. Revisoren skal hvert år gennemgå årsrapporten og forsyne den med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt låneoptagelse skal godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 17 Vedtægtsændringer

Vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer kræver, at mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, samt at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 4 uger indkalde til ekstraordinær generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsforslag endeligt vedtages, hvis det opnår ¾ af de afgivne stemmer, uanset antallet af repræsenterede medlemmer.

§ 18 Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om anvendelse af en eventuel nettoformue. Formuen skal anvendes til forskning eller andre kvalitetsfremmende formål efter generalforsamlingens beslutning.

Ovenstående vedtægter for foreningen Furn-tech (binavn: Dansk Møbelkontrol) er vedtaget på generalforsamlingen i Nyborg, den 15. marts 2013.

Download som pdf – klik hér